Prepravné podmienky Skanline

Skanline s.r.o. v sebe zahŕňa všetky pobočky a ich zamestnancov, ale i všetkých zmluvných partnerov, ktorí sa riadia nasledovnými prepravnými podmienkami. Prepravné podmienky upravujú pravidlá cestnej prepravy zásielok v súlade s ustanoveniami §610 a následne Obchodného zákonníka(zmluva o preprave vecí), ktorými sa spoločnosť Skanline s.r.o. riadi. Definícia pojmov zásielka – list, obálka, dokument alebo náklad, ktorý je určený na prebratie a následnú prepravu, a je k nej vystavený nákladný list nákladný list – ide o dokument, ktorý bližšie špecifikuje zásielku. Nákladný list môže mať viacero listov a môže sa zároveň vzťahovať aj na viacej balíkov.

Vaša objednávka S nami sa môžete skontaktovať osobne, e-mailom, ale aj telefonicky. Pri odosielaní je potrebné uviesť správne údaje, veľmi dôležité je meno, kompletnú adresu, telefónne číslo príjemcu i odosielateľa.

Obal zásielky Spoľahlivá preprava tovaru, ktorá je našou devízou, si vyžaduje, aby každá zásielka bola riadne uzatvorená a zabalená, zodpovedá za ňu jej odosielateľ. T.z. obal každej zásielky musí byť pevný, ale zároveň nesmie znemožňovať jednoduchú manipuláciu s ním. V prípade poškodenia zásielky, z dôvodu nedostatočného a neprimeraného obalu, je tu zodpovedný odosielateľ. Ak sa jedná o zásielku, ktorá si vyžaduje špeciálne zaobchádzanie, je potrebné takúto zásielku označiť stanovenými symbolmi a nápismi. Ale aj v takomto prípade je za primerané balenie zodpovedný odosielateľ. Na obale musí byť viditeľne označená adresa príjemcu  i odosielateľa.

Prevzatie a doručenie zásielky 1. Zásielku vyzdvihuje zástupca Skanline s.r.o. na adrese odosielateľa alebo na vopred dohodnutom mieste v súlade s objednávkou prepravy. 2. Pri preberaní zásielky zástupcom Skanline s.r.o.  je odosielateľovi odovzdaný nákladný list, ktorý musí byť správne vyplnený a podpísaný zástupcom i odosielateľom. 3. Preprava zväčša trvá najviac 5 pracovných dní, pričom zásielka je odovzdaná konkrétnemu príjemcovi na vopred stanovenej adrese. 4. Pri preberaní zásielky sa nákladný list doplní údajom o dátume a čase preberania zásielky a príjemca podpisom potvrdí prebratie zásielky. 5. V prípade nezastihnutia adresáta zásielky je na mieste zanechané oznámenie. Zásielku je možné opätovne doručiť Skanline s.r.o. po dohode oboch strán. V takomto prípade, ale príjemca je povinný uhradiť priamo účtovaný poplatok zástupcovi Skanline s.r.o.. 6. Ak nie je možné z rôznych príčin zásielku doručiť, zástupca Skanline s.r.o.  o tom informuje odosielateľa a zároveň sa s ním dohodne na ďalších krokoch.                                                                                                                                                                 7. Firma SKANLINE s.r.o. nevyzdvihuje balíky v okresoch Trebišov, Michalovce, Vranov nad Topľou,  Stropkov, Medzilaborce, Snina, Svidník, Bardejov, Komárno, Nové Zámky, Dunajská Streda, Veľký Krtíš, Lučenec. Neplatí pre paletovú prepravu a pri ojednávkach nad 100€

Prepravné a spôsob úhrady prepraného 1. Cena za prepravu je stanovená podľa vopred stanoveného cenníka v čase podania objednávky alebo po dohode oboch strán. 2. Prepravca je oprávnený upravovať cenník. Ak sa prepravné stanovuje podľa hmotnosti zásielky, je smerodajný údaj zástupcu Skanline s.r.o.  pri preberaní zásielky. 3. Ak sa zásielka doručuje do Dánska, Nórska alebo Švédska alebo z týchto krajín, výšku prepravného určuje miesto prevzatia alebo doručenie zásielky z Dánska, Nórska alebo Švédska 4. Prepravné je uhrádzané v hotovosti, alebo prevodom na účet. Výnimku tvoria podnikateľské subjekty, ktorým je možné vystaviť po dohode faktúru so splatnosťou 7 dní.

Vylúčenie z prepravy Skanline s.r.o. neprepravuje živé zvieratá, nebezpečné, horľavé, samozápalné a iné výbušné látky, zbrane, náplne do strelných zbraní, chemikálie, jedovaté a rádioaktívne látky iné život ohrozujúce látky. Nikdy neprepravujeme cigarety, alkohol a drogy. Odosielateľ je zodpovedný za správnosť obsahu zásielky, potvrdeného aj v nákladnom liste. V prípade, že zástupca Skanline s.r.o. zistí rozdiel medzi listom a skutočnosťou, má právo od prepravy odstúpiť a vrátiť odosielateľovi tovar na jeho vlastné náklady. Automaticky tak zaniká nárok odosielateľa na reklamáciu, v prípade poškodenia zásielky.

Reklamácie V prípade akejkoľvek reklamácie je odosielateľ povinný  ju prepravcovi zaslať najneskôr do dvoch pracovných dní od dátumu odovzdania tovaru. Pri balíkovej preprave sú jednotlivé balíky poistené do sumy 200€. Pri celovozovej  a paletovej zásielke je poistné krytie do 20000€. Je potrebné, aby mal zákazník/súkromná osoba/doklady o kúpe od jednotlivých vecí. Pri právnických osobách je potrebná faktúra´poprípade dodací list.

Záverečné ustanovenia 1. Obchodný vzťah medzi oboma stranami podlieha slovenskému právnemu systému. 2. Dohodnuté obchodné podmienky sa považujú za prijaté odosielateľom v momente prevzatia nákladného listu zástupcom Skanline s.r.o.. 3. Ak preprava podlieha ustanoveniam Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave podpísanej v Ženeve19.5.1956, majú ustanovenia tohto dohovoru prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami Dohovoru.

Nebaví Vás sťahovanie ?
My Vám s tým radi pomôžeme

Najvýhodnejšia preprava tovaru do Škandinávie