GDPR

Úvod k ochrane a spracúvavaniu osobných údajov spoločnosťou Skanline s.r.o.

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto vynakladáme náležitú starostlivosť, aby vaše osobné údaje boli bezpečne spracúvané.
Vaše osobné údaje spracúvame plne v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane údajov a v súlade s nižšie uvedenými zásadami.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Skanline S.r.o., IČO:48155799, SK DIČ:SK2120066773, Drevárska 2, 05201 Spišská Nová Ves

Účely spracúvania osobných údajov a právne základy spracúvania

 • Realizácia zmluvnej prepravy
 • Realizácia vystavenia faktúr za prepravu
 • Poskytnutie informácií na základe žiadosti o informácie týkajúce sa prepravy
 • Poskytnutie informácií na základe žiadosti o informácie týkajúce  žiadosti o termín prepravy
 • Poskytnutie informácií na základe žiadosti o zaslanie informačných materiálov
 • Registrácia k odberu noviniek (zasielanie emailu obsahujúceho newsletter)
 • E-mailová komunikácia na základe dopytu, alebo ponuky
 • Vyriešenie požiadavky reklamácie
 • Poskytnutie informácií na základe žiadosti o informácie o prebiehajúcich marketingových kampaniach, aktuálnych cenových ponukách a ďalších relevantných informáciách
 • Poskytnutie obchodnej ponuky na výrobky a služby prevádzkovateľa
 • Zasielanie marketingových informácií priamo súvisiacich so zakúpeným produktom/službou
 • Prieskum spokojnosti s našimi službami  
 • Uzavrenie zmluvy na prepravu
 • Vystavovanie faktúr, alebo pred faktúr
 • Zasielanie priameho marketingu, prieskumu trhu a spokojnosti zákazníkov 

Právne základy spracúvania osobných údajov získaných pre vyššie uvedené účely sú nasledujúce:

 • zmluva
 • súhlas pre priamy marketing a prieskum trhu a spokojnosť zákazníkov
 • oprávnený záujem

Osobné údaje, ktoré spracúvame

 • Identifikačné a kontaktné údaje (meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o preprave);
 • Lokalizačné údaje – najmä IP adresy, informácie o použitom zariadení, návšteva webových stránok (cookies)

Poskytovanie osobných údajov

Osobné údaje budú spracúvané manuálne i automatizovane priamo prostredníctvom našich zamestnancov a ďalej prostredníctvom poverených sprostredkovateľov, najmä prostredníctvom marketingových agentúr, agentúr prieskumu spokojnosti klientov, poskytovateľov IT riešení a softvérov, a to na základe zmlúv o spracúvaní osobných údajov, a tiež prostredníctvom subjektov, ktoré sú voči spoločnosti Skanline, s.r.o. v kontakte s prepojenými osobami. V rozsahu a pre účely vyššie uvedené je prevádzkovateľ oprávnený predávať tieto osobné údaje iným subjektom patriacim do skupiny Skanline, s.r.o. a ich zmluvným sprostredkovateľom, kontrolným orgánom za účelom spracovania technickej dokumentácie, alebo zápisu dôležitých okolností a údajov do technického preukazu vozidla.

Osobné údaje nebudú za žiadnych okolností poskytované do krajín mimo Európsky hospodársky priestor.

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

 • Máte právo požadovať informácie o účele spracúvania osobných údajov, informácie o rozsahu a kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, vrátane údajov o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané, plánovanej dobre uchovávania, skutočnosti či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov.
 • Máte právo žiadať o opravu osobných údajov, ak sú nepresné, a o výmaz osobných údajov z našich databáz, pokiaľ sa rozhodnete byť zabudnutý.
 • Máte právo získať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli. Prevádzkovateľ poskytne na základe žiadosti tieto údaje bez zbytočného odkladu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré nie sú spracúvané automatizovane.
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľný a máte právo ho kedykoľvek pre ktorýkoľvek z uvedených účelov odvolať. Na odvolanie súhlasu je nevyhnutné špecifikovať účel, pre ktorý je súhlas odvolaný a zaslať ho na adresu prevádzkovateľa. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vychádzajúca zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Ak sa domnievate, že je spracúvanie osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, ste oprávnený/á vzniesť námietku, alebo žiadať o vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu, najmä požadovať opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak sa domnievate, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republikyÚrad pre ochranu osobných údajov(Úrad pre ochranu osobných údajov,Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika,+421 /2/ 3231 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk